ارتباط

چورلو مرکز (کارخانه)

 • خیابان هیدیرآغا، جاده یولافلی
  پلاک 7 چورلو/تکیرداغ
 • 0282 676 4910تلفن:
 • 0533 659 0288تلفن همراه:
 • info@safirkimyasallar.comایمیل:

شعبه بورسا

 • مرکز کاری بوتیم، اِی-5 پلاک 5039
  اورهان قاضی/بورسا
 • 0224 376 1809-10تلفن:
 • info@safirkimyasallar.comایمیل:

شعبه کارتال

 • خیابان توپسلوی، جاده کوبیلای، پلاک 96
  استانبول/کارتال
 • 0216 515 4428تلفن:
 • info@safirkimyasallar.comایمیل: