ریچ

ریچ (ثبت مواد شیمیایی، ارزشیابی، مجوز و محدودیت آن)

هدف اساسنامه ریچ فراهم کردن حفظ محیط زیست در میزان بالا می باشد، ایجاد روش های جدید بنابه ارزشیابی آسیب های ماده ها ، افزایش قدرت رقابت و نوآوری و فراهم کردن گردش آزاد مواد در بازار داخلی می باشد.

محصولات ما در لیست اعضای مواد نگران کننده (اِس وی اِچ سی) انتشار شده از طرف اِچا (آژانس شیمیایی اروپا) در مورد سازگاری ماده های جای گرفته به مشتریان خود اطلاعات لازم را ارایه می دهیم.