زمینه ها و کاربردها

  • مواد شیمیایی کمکی نساجی
  • چسب ها
  • مواد شیمیایی کاربردی سطح
  • مواد شیمیایی صنعتی
  • مواد شیمیایی پیش عملکرد
  • کمک های رنگی
  • مواد شیمیایی آپره
  • روان کننده ها
  • سفید کننده های نوری

مرطوب کننده ها- شستو شو دهنده ها و چرب زدایی ها   

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

ساراوِت ایی اس ان

مرطوب کننده-چرب زدا

غیر یونی

ساراوِت دبلیو آی اِن

خیس کننده

غیر یونی

ساراوِت اِن اِف اِس  سی او اِن سی

مرطوب کننده-چرب زدا

غیر یونی

ساراوِت اِن اِف اِس

مرطوب کننده-چرب زدا

غیر یونی

ساراوِت بی آر اِس

مرطوب کننده-چرب زدا

غیر یونی

ساراوِت اِس دی اِچ

مرطوب کننده-چرب زدا

غیر یونی

ساراوِت سی اِل اِی

مرطوب کننده-چرب زدا

غیر یونی

ساراوِت سی اِل اِس

مرطوب کننده

غیر یونی

ساراوِت سی اِل بی

مرطوب کننده

غیر یونی

ساراوِت اِی کِی او

مرطوب کننده-چرب زدا

غیر یونی

ساراوِت دی او کِی

مرطوب کننده-چرب زدا

غیر یونی

ساراوِت ایی اِس سی

مرطوب کننده

آنیونی-غیر یونی

ساراوِت کِی اِی پی

مرطوب کننده

آنیونی-غیر یونی

ساراوِت ایی وی اِی

مرطوب کننده

آنیونی-غیر یونی

ساراوِت بی تی اِی اِکسترا

مرطوب کننده

آنیونی

ساراوِت فلو نیو

مرطوب کننده

آنیونی

1094پی اِف

مرطوب کننده

آنیونی

ساراوِت تی تی اِکسترا سی او اِن سی

مرطوب کننده

آنیونی

ساراوِت تی تی اِس پی

مرطوب کننده

آنیونی

ساراوِت اِف اِل کِی

مرطوب کننده سریع

آنیونی

ساراوِت اِف ایی اِس

مرطوب کننده سریع

آنیونی

ساراوِت بلو

سفید کننده ترکیب دهنده

غیر یونی

ساراوِت اول

سفید کننده ترکیب دهنده

آنیونی-غیر یونی

ساراوِت اِل کِی بی

سفید کننده ترکیب دهنده

آنیونی-غیر یونی

ساراوِت کوم-اِس

سفید کننده ترکیب دهنده

آنیونی-غیر یونی

ساراوِت وان

مرطوب کننده – پاک کننده هاشیل

کاتیونی-غیر یونی

پرِکلینِر دی تی آر

چرب زدا

غیر یونی

پرِکلینِر تی جی اِس نیو

چرب زدا

غیر یونی

پرِکلینِر سی وای اِس

چرب زدا

غیر یونی

پرِکلینِر وای اِس

چرب زدا

غیر یونی

پرِکلینِر ماکس-سی

چرب زدا با اِسانس پرتقال

غیر یونی

پرِکلینِر ماکس

چرب زدا با اِسانس پرتقال

غیر یونی

پرِکلینِر اِل کِی اِس-اِس

چرب زدای حلال

غیر یونی

پرِکلینِر اِم آر اِس  سی او اِن سی

مرطوب کننده مرکسیزه شده

آنیونی

پرِکلینِر اِم آر اِس

مرطوب کننده مرکسیزه شده

آنیونی

ثبیت کننده ها و نگهدارنده های یونی

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

0294ساکواِست پی اِف

نگهدارنده های یونی

آنیونی

ساکواِست اِف

نگهدارنده های یونی (دارای فسفونات)

آنیونی

ساکواِست اِف سی تی

نگهدارنده های یونی (دارای فسفونات)

آنیونی

سافیلون پک سی او اِن سی

نگهدارنده های یونی (دارای اکریلات)

آنیونی

سافیلون پک

نگهدارنده های یونی (دارای اکریلات)

آنیونی

ساکواِست اِچ

نگهدارنده های یونی (دارای اکریلات)

آنیونی

ساکواِست کم

نگهدارنده های یونی (دارای اکریلات)

آنیونی

ساکواِست پی اِی اِی سی او اِن سی

نگهدارنده های یونی (دارای اکریلات)

آنیونی

ساکواِست دِم

مواد شیمیایی برای از بین بردن مواد معدنی

آنیونی

سافیلون کِی نیو

تثبیت کننده

آنیونی

سافیلون اِن نیو

تثبیت کننده

آنیونی

سافیلون کِی

تثبیت کننده

آنیونی

سافیلون اِچ پی

تثبیت کننده

آنیونی

شستو شو دهنده ها

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

کلینِر ایی اِس آر

شستوشو دهنده دستگاه، رنگ پاک کن

غیر یونی- کاتیونی

سافیلون اِن اِی

صابون شستوشوی دستگاه

آنیونی-غیر یونی

پرِکلینِر مک-سی

صابون شستوشوی دستگاه

آنیونی

ماستِر ایی اِم

صابون راکتیو

آنیونی

ماستِر ایی اِم-تی

صابون راکتیو

آنیونی

پیشگیری از شکستگی

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

پلورال پی کِی

پیشگیری از شکستگی (دارای پلیمر)

غیر یونی

پلورال پی کِی-اِف

پیشگیری از شکستگی (دارای پلیمر)

غیر یونی

پلورال اِس سی اِم

یشگیری از شکستگی (روغنی)

غیر یونی

دیسپرگاتور، کرییِر و اِلگالیزاتور

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

پلورال ایکس اِف

دستگاه اِلگالیزاتور پلی اِستِر

غیر یونی- آنیونی ضعیف

پلورال ایی جی اِی

اِلگالیزاتور پلی اِستِر

غیر یونی

پلورال اِن اِس سی

دیپِرگاتِر

آنیونی

پلورال او اِل کِی

اِلگالیزاتور پنبه

غیر یونی

پلورال اِی اِم جی

بازدارنده انتقال

آنیونی

پلورال او اِل جی

بازدارنده الیگومر

غیر یونی

پلورال اِن وای اِف

اِلگالیزاتور نایلون

آنیونی

کرییِر اِکو-پی

کرییِر

غیر یونی-آنیونی

کرییِر ایی اِل بی

کرییِر

غیر یونی

کرییِر ایی جی سی او اِن سی

کرییِر

غیر یونی-آنیونی

  شستوشو دهنده های تقلیل دهنده

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

پلورال کلین پی دی وای

رِدوکِر اسیدی

بدون بار

پلورال دی ایی سی

رِدوکِر اسیدی (پودر)

بدون بار

رِدوکِر سی او اِن سی

رِدوکِر پایه (پودر)

بدون بار

رِدوکِر اِس

رِدوکِر پایه (پودر)

بدون بار

فیکساتورها

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

فیکسالین سی او اِن سی

فیکساتور واکنشی بدون فرمالدئید

كاتيوني

فیکسالین اِف اِف-اِن

فیکساتور واکنشی بدون فرمالدئید

كاتيوني

فیکسالین سی اِس اِف

فیکساتور واکنشی بدون فرمالدئید

كاتيوني

فیکسالین تی آر

فیکساتور واکنشی با فرمالدئید کم

كاتيوني

فیکسالین تی آر ایکس

فیکساتور واکنشی با فرمالدئید کم

كاتيوني

فیکسالین پی اِی

فیکساتور نایلون

آنيوني

بافرهای اسید- با

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

ساراکید اِچ اِی

بافر اسید

بدون بار

ساراکید اِچ اِن

بافر اسید

بدون بار

پلورال اِس سی اِم

ضد شکستگی (روغنی)

غیر یونی

ساراکید اِس تی اِی

بافر اسید

بدون بار

ساراکید اِی اِس اِل

بافر اسید

بدون بار

ساراکید پی اِس سی

بافر اسید

بدون بار

قلیایی اِس اِی

بافر قلیایی

بدون بار

قلیایی ماکس

بافر قلیایی (پودر)

بدون بار

ضد کف

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

دِفومِر 2 اِف

ضد کف سیلیکون دار

غیر یونی

دِفومِر 44

ضد کف سیلیکون دار

غیر یونی

دِفومِر پی اِس اِی

ضد کف سیلیکون دار

غیر یونی

آنتی فوم 300

ضد کف روغنی

غیر یونی

آنزیمها

آنزیم های هاشیل

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

سارالِیس اِچ تی

آمیلاز

بدون بار

سارالِیس اِچ تی پلاس

آمیلاز

بدون بار

سارالِیس سی 100

آمیلاز

بدون بار

آنزیم های آنتیپراکسی

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

سارازیم اِی پی کِی

کاتالاز

بدون بار

سارازیم اِی پی کِی  سی او اِن سی

کاتالاز

بدون بار

سارازیم اِی پی کِی  سی او اِن سی اِکسترا

کاتالاز

بدون بار

 آنزیم های ضد پیلینگ   

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

سارازیم پیل اِس

سلولاز (اسیدی)

بدون بار

سارازیم پیل اِس  سی او اِن سی

سلولاز (اسیدی)

بدون بار

سارازیم پیل اِس  سی او اِن سی-اِن

سلولاز (اسیدی)

بدون بار

سارازیم اِن اِی پی

سلولاز (خنثی)

بدون بار

آنزیم های شستشوی سنگ

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

اِستونیس دی اِل تی

لاکاز

بدون بار

اِستونیس اِم تی

سلولاز (دارای ریزه آبی)

بدون بار

اِستونیس اِن سوپر

سلولاز (دارای ریزه طوسی)

بدون بار

نرم کننده ها

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

سافیل کِی پِیست

نرم کننده (کوات دار)

کاتیونی ضعیف

سافیل اِس پِیست

نرم کننده (کوات دار)

کاتیونی ضعیف

سافیل کِی پی  سی او اِن سی

نرم کننده کاتیونی (پولک)

کاتیونی

سافیل اِن پی  سی او اِن سی

نرم کننده غیر یونی (پولک)

غیر یونی

سافیل کِی پی وای  سی او اِن سی

نرم کننده کاتیونی (پولک)

کاتیونی

سافیل اِن پی وای  سی او اِن سی

نرم کننده غیر یونی (پولک)

غیر یونی

سافیل کِی اِس

نرم کننده

کاتیونی

سافیل اِن اِس 20

نرم کننده

غیر یونی

سافیل اِن دی 20

نرم کننده مخلوط

غیر یونی

سافیل اِن دی وای 20

نرم کننده مخلوط

غیر یونی

سافیل اپی ایی دابلیو

امولسیون واکس پلی اتیلن

غیر یونی

سافیل پی دابلیو اِس

امولسیون واکس پلی اتیلن

غیر یونی

سارافین لوپ پی ایی

امولسیون واکس پارافین

غیر یونی

سارافین دابلیو ایکس اِی

امولسیون واکس پارافین

غیر یونی-کاتیونی ضعیف

سافیل جی آر اِم-اِن

برداشتن گرمی

غیر یونی

امولسیون های سیلیکون

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

بِیبی تاچ میلک

ماکرو سیلیکون

غیر یونی

بِیبی تاچ وایت

ماکرو سیلیکون

غیر یونی

بِیبی تاچ وایت

سی او اِن سی

ماکرو سیلیکون

غیر یونی

بِیبی تاچ اونلی نیو

میکرو سیلیکون

غیر یونی

بِیبی تاچ اونلی نیو

سی او اِن سی

میکرو سیلیکون

غیر یونی

بِیبی تاچ کریمی

میکرو سیلیکون

غیر یونی

بِیبی تاچ سی اِن آر

میکرو سیلیکون

غیر یونی

بِیبی تاچ اِم اِس ایی

میکرو سیلیکون

غیر یونی

بِیبی تاچ جوی-سی

سیلیکون نیمه ماکرو

غیر یونی

بِیبی تاچ ایی اِس اِس

سیلیکون الاستومری

غیر یونی

دیپ کالر دارک

غلیظ کننده رنگ

غیر یونی

دیپ کالر دارک اِس اِف

غلیظ کننده رنگ

غیر یونی

دیپ کالر کِی

غلیظ کننده رنگ

غیر یونی

دیپ کالر کِی اِم

غلیظ کننده رنگ

غیر یونی

سیلیکون های آب دوست

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

سافیل سیم-جِی

میکرو امولسیون

غیر یونی

0

52پی اِف

امولسیون نیمه ماکرو

غیر یونی

آکوآفیل اِچ اِس

میکرو امولسیون

غیر یونی

آکوآفیل اِم آر زِد

میکرو امولسیون

غیر یونی

آکوآفیل دی اِچ اِس

میکرو امولسیون

غیر یونی

آکوآفیل دی اِم آر

میکرو امولسیون

غیر یونی

آکوآفیل اِن زِد اِم

امولسیون نیمه ماکرو

غیر یونی

1084پی اِف

امولسیون نیمه ماکرو

غیر یونی

1209پی اِف

میکرو امولسیون

غیر یونی

1223پی اِف

میکرو امولسیون

غیر یونی

1252پی اِف

میکرو امولسیون

غیر یونی

مواد شیمیایی عملکردی

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

فیکس کِیر وی اِچ تی

گلیوکسال رزینی

غیر یونی

ساراگارد اِف سی آر نیو

دفع کننده آب ، روغن و خاک

غیر یونی/ آمفوتریک

ساراگارد اِچ اِف سی

دفع کننده آب ، روغن و خاک

غیر یونی

سارافست بی اِچ تی  سی او اِن سی

ضد زردی فنولیک

آمفوتریک

سارافست اِن اِف او

ضد زردی فنولیک

آنیونی-غیر یونی

1115پی اِف

بهبود دهنده سرعت مالش

آمفوتریک

1395  پی اِف

بهبود دهنده سرعت مالش

آمفوتریک/کاتیونی ضعیف

1392 پی اِف

محافظ لایکرا

آنیونی/غیر یونی

– اِل1355 پی اِف

محافظ لایکرا

آنیونی/غیر یونی

کلِبِر اِی پی

آپریتی

غیر یونی

کلِبِر اِی پی اِل

آپریتی

غیر یونی

کلِبِر اِی پی دی

آپریتی

غیر یونی

کلِبِر آی آر

لبه کولا (پی وی اِی دار)

غیر یونی

کلِبِر اِچ بی

لبه کولا (دارای پلی اکریلات)

غیر یونی

کلِبِر اِس ایی اِم

آپره آنتی پیلینگ

آنیونی/ غیر یونی

 روان کنندهها

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

فیبِرول فلای-1

اِسپین-فینیش (پی اِی و پی ایی اِس)

آنیونی-غیر یونی

فیبِرول اِی سی وای مد

روغن مرطوب کننده

 

فیبِرول تی پی تی

 

 

فیبِرول اِچ کِی

روغن خرمن کوب

 آنیونی-غیر یونی

فیبِرول ایی اِس اِی

روغن مرطوب کننده

آنیونی-غیر یونی

فیبِرول اِس اِم آر

اِسپین-فینیش (پی اِی)

آنیونی-غیر یونی

فیبِرول تی کِی زِد-5

اِسپین-فینیش (پی پی)

آنیونی-غیر یونی

فیبِران اِس تی اِی تی

روغن آنتی استاتیک

آنیونی-غیر یونی

فیبِرول ایی اِس پی-سی

روغن خرمن کوب-معدنی

آنیونی-غیر یونی

سفید کننده های نوری

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

اوپتی برایت سی وی

نوری پودر پنبه (ریزه آبی)

آنیونی

اوپتی برایت پی ایی

مایع نوری پلی استر (ریزه آبی)

غیر یونی

اوپتی برایت پی ایی اِس-اِن

مایع نوری پلی استر (ریزه خنثی)

غیر یونی

 روان کنندهها

نام محصول

وظیفه آن

ساختار یونی

فیبِرول فلای-1

اِسپین-فینیش (پی اِی و پی ایی اِس)

آنیونی-غیر یونی

فیبِرول اِی سی وای مد

روغن مرطوب کننده

 

فیبِرول تی پی تی

 

 

فیبِرول اِچ کِی

روغن خرمن کوب

 آنیونی-غیر یونی

فیبِرول ایی اِس اِی

روغن مرطوب کننده

آنیونی-غیر یونی

فیبِرول اِس اِم آر

اِسپین-فینیش (پی اِی)

آنیونی-غیر یونی

فیبِرول تی کِی زِد-5

اِسپین-فینیش (پی پی)

آنیونی-غیر یونی

فیبِران اِس تی اِی تی

روغن آنتی استاتیک

آنیونی-غیر یونی

فیبِرول ایی اِس پی-سی

روغن خرمن کوب-معدنی

آنیونی-غیر یونی

عملکردهای سطوح فلزی

نام محصول

زمینه کاربرد

اِنتگرِس ایکس اِم

ماده رسوب، زنگ و روغن زدایی

اِنتگرِس کِی تی اِس

ماده از بین بردن سنگ آهک

اِنتگرِس اِی اِس

ماده حذف سنگ آهک برای سطوح حساس

اِنتگرِس اِی اِل 08

ماده چربی زدایی گرم در مواد آلومینیومی که قبل از رنگ آمیزی استفاده می شود.

اِنتگرِس جی اِی 06

ماده چربی زدایی گرم مورد استفاده سیستم اسپری در تمیز کردن مواد آهن و فولاد ، روغن های پرداخت در سیستم اولتراسونیک

اِنتگرِس جی اِی 07

ماده چربی زدایی گرم برای تمیز کردن و پرداخت روغن های مناسب برای غوطه وری و سیستم های اولتراسونیک که می تواند روی تمام فلزات استفاده شود.

اِنتگرِس اِی پی 14

ماده چربی زدایی گرم مناسب برای سیستم اسپری و غوطه وری روغن سنگین کربنیزه و ناخالصی ها

اِنتگرِس ایی اِم 01

ماده چربی زدایی گرم و الکتریکی در صنعت گالوانو و مینا کاری سطوح

اِنتگرِس ایی اِم 02

ماده چربی زدایی گرم و الکتریکی در صنعت گالوانو و مینا کاری سطوح

اِنتگرِس اِن کِی 75

ماده چربی زدایی خنثی است که روغنهای کاری مناسب برای سیستم اسپری  را تمیز می کند و می تواند روی تمام فلزات استفاده شود و یک فیلم ضد خوردگی در سطح ایجاد می کند.

اِنتگرِس اِن کِی 77

ماده چربی زدایی خنثی تشکیل شده از سطوح یک فیلم است که روغنهای فرآوری مناسب برای سیستم اسپری را تمیز می کند و از خوردگی سطح جلوگیری می کند و قابل استفاده در تمامی ماده های می باشد.

اِنتگرِس اِن کِی 88

ماده چربی زدایی خنثی تشکیل شده از سطوح یک فیلم است که این روغنهای فرآوری مناسب برای سیستم اسپری را پاک می کندو می تواند روی تمام فلزات استفاده شود و از خوردگی سطح جلوگیری می کند.

اِنتگرِس اِچ سی اِل

بازدارنده اسید کلریدریک

اِنتگرِس دی ایی 74

ماده انفعال با کاربرد سرد می باشد که یک لایه فیلم روی سطح مواد آهن و فولاد ایجاد می کند و در برابر خوردگی مقاومت می کند.

اِنتگرِس ایی اِم 04

در صنعت مینا کاری با هدف انفعال و حاوی اجزای ویژه ای می باشد که مقاومت در برابر خوردگی مواد آهن و فولاد را افزایش می دهد، همچنین می توان از آن برای تمیز کردن سطوح کمی روغنی استفاده کرد.

سورفوس پی 45

ماده غیرفعال کننده که از زنگ زدگی مواد آهن و فولاد جلوگیری می کند.

اِنتگرِس آر تی 04

ماده چربی زدایی اسیدی در سیستم ارتعاشی

اِنتگرِس آر تی 03

ماده پرداخت، چربی و چاله زدایی در سیستم ارتعاشی

اِنتگرِس آر تی 42

ماده چربی و چاله زدایی در سیستم ارتعاشی

اِنتگرِس آر تی 23

ماده پرداخت، چربی و چاله زدایی در سیستم ارتعاشی

اِنتگرِس آر تی 20

ماده پرداخت، چربی و چاله زدایی در سیستم ارتعاشی

اِنتگرِس آر تی 08

ماده چاله زدایی و تمیز کننده اسیدی در سیستم ارتعاشی

اِنتگرِس آر تی 38

ماده چاله زدایی و تمیز کننده اسیدی در سیستم ارتعاشی

اِنتگرِس آر تی 16

ماده گرد و غبار و چربی زدایی در سیستم ارتعاشی

اِنتگرِس سالز

این یک محصول پودری می باشد که یک لایه اکسید سیاه تیره روی سطوح آهن و فولاد تشکیل می دهد.

متال کات 40

این یک خنک کننده شفاف می باشد که در ماشین های سنگ زنی استفاده می شود.

متال کات 44

این یک مایع برش دهنده و خنک کننده مصنوعی است که از تشکیل زنگ زدگی روی موادی که ساختار آن دارای مواد شیمیایی می باشد، جلوگیری می کند.

دِموس دی کِی 4

ماده ضد کف

فوم اِس 1

این یک ماده تشکیل دهنده کف می باشد که در عملیات حفاری استفاده می شود.

مواد شیمیایی صنعتی

-نمک سدیم پلی اکریلات

– نمک آمونیوم پلی اکریلات

-کوپلیمر مایریک آکریلیک

-پی ایی جی 400 اولیت

-پی ایی جی 400 کوکوآت

-پی ایی جی 400 آدیپات

-سولفوسوکسینات دیوکتیل (دی او اِس 70)

— چسب های اکریلیک استایرن

-چسب های وینیل اکریلیک

-چسب های اکریلیک خالص

-ضد کف ها (روغنی، سیلیکون دار)

-امولسیون واکس پلی اتیلن

-امولسیفایر پارافین