ایسو 14001 مدیریت محیط زیستی

سیستم مدیریت محیط زیست ایسو 14001

با فراهم کردن توسعه مجدد سیستم عملکرد بدون به خطر انداختن خط کیفیت و خدمات در حال پیشرفت بوده، انجام مسئولیت در برابر جامعه و محیط زیست، با ارایه آموزش به کارکنان و توسعه مجدد با عملکردهای آر-جی، حفظ مداوم رضایت مشتری و نگه داشتن خدمات پس از فروش در بالاترین سطح.

موسسه ما، در رابطه با هدف و جهت استراتژیک و تحت تاثیر استعداد دست یابی به نتایج مورد هدف سیستم های مدیریت زمینه های داخلی و خارجی را تعیین کرده و به طور منظم این زمینه ها را مرور می کند.

در محدوده سیستم مدیریت یکپارچه ما (ایسو 9001:2015، ایسو 14001:2015، ایسو 45001:2018)، بنابه نتیجه ارزشیابی  ابعاد محیطی و خطر  برای ابعاد محیطی مهم، مقاصد و اهداف معین شده و بررسی خواهد شد.