تکنولوژی/نوآوری

تکنولوژی/نوآوری

نوآوری پایداری را تضمین می کند. یکی از سیاست های ضروری شرکت ما، حمایت کردن دیدگاه ابتکاری ما با سرمایه گذاری انجام شده در زمینه فناوری می باشد. همکاری هایی که با مشتریان خود انجام می دهیم، تولید راه حل هایی علیه آینده و زمینه برای شرکت ما بسیار مهم می باشد. پروژه های آر-جی ما با همکاری دانشگاه ها و اساتید دانشگاه پشتیبانی می شود. همراه با کارکنان ما که به علم اهمیت می دهند به منظور تولید راه حل هایی برای مشتریان خود در آزمایشگاه ها، ترکیب ها، آزمایش و اندازه گیری هایی انجام می شود. زمینه ها و فرآیندهایی که ما در آنها خدماتی ارایه می دهیم،  از طرف شرکت ما به طور مجدد بررسی می شود و راه حل های فن آوری ارائه می شود.

در آزمایشگاه های کاربرد پارچه ما، برای عملیات مداوم و شکسته،  نیمه خط خورده، پیش عملیات، رنگ آمیزی و برای عملیات پایانی نسخه هایی تشکیل می شود. علاوه بر آن تجزیه و تحلیل فرآیند و بهینه سازی انجام داده خواهد شد. آزمایشگاه های ما برای عملکرد نساجی مطابق با استانداردها آزمایش و اندازه گیری شده است.